Skip to content

❤️ Swisscbdpower partner na každý deň.

0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu
Menu
Menu
0,00 0
Tvoj košík je prázdny. Prejst do Obchodu

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len “VOP”)

Platné od 1.11.2022

Článok 1. – Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie“).

 

Predávajúcim je

Swisscbdpower

prevádzkovaná spoločnosťou Swisscbdpower, s. r. o. , IČO: 53833210

sídlo: Esterházyovcov 1554/27, 924 01  Galanta

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I. odd.: Sro, vložka č. 51889/T

Adresa internetového obchodu predávajúceho: www.swisscbdpower.sk  (ďalej len „internetový obchod“)

 

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim, s cieľom nákupu výrobkov, určených na priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, a to najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

1.3 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, t.j. predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.5 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Pri odoslaní objednávky stlačením možnosti „Objednať s povinnosťou platby“ kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so VOP, prečítal si ich a porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

Článok 2. – Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:

a) názov produktu;

b) fotografia produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiťnapríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;

c) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

d) cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pokiaľ neurčuje inak legislatíva, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.

2.2 Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie. Registráciou je kupujúci oprávnený čerpať výhody a bonus v podobe zľavy na prvý nákup uskutočnený cez svoje užívateľské rozhranie.

2.3 Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.5 Akciová cena platí na tovar, ktorý je reálne skladom a len do vypredania zásob, pokiaľ nie je v podmienkach akcie uvedené inak.

 

Článok 3. – Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,

b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“) .

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou).

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. 

3.7 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.8 Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

3.9 Akékoľvek ďalšie otázky v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán je možné zo strany kupujúceho zasielať na e-mailovú adresu predávajúceho: [email protected].

3.10 Overenie veku – Nakupovať v internetovom obchode môžu len osoby po dovŕšení 18. roku veku a z tohto dôvodu každý zákazník u nás prechádza 2 úrovňami kontroly. 1. Overenie veku na doklade totožnosti pomocou služby Adulto, aby sa zamedzilo vytvoreniu objednávky a tým pádom aj kúpnej zmluvy so zákazníkom, ktorý nedovŕšil 18 rokov v deň nákupu. 2. Tovar zasielame výlučne prostredníctvom prepravcu GLS vrátane služby GLS ID CHECK (zaručené overenie veku), kde pri vydávaní tovaru kupujúcemu, bude kuriérom vyžadovaný doklad, ktorý potvrdí, že vek kupujúceho bol v deň objednávania tovaru minimálne 18 rokov. Určujúcim dátumom je dátum objednania tovaru a uzatvorenia kúpnej zmluvy a nie dátum preberania tovaru!

 

Článok 4. – Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu;

b) bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“);

c) bezhotovostne platobnou kartou online;

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b )  

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.8 Daňový doklad za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom (faktúra zároveň slúži ako dodací list). Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom.

4.9 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.10 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

4.11 Zľavový kupón vydaný predávajúcim, na základe ktorého je kupujúci oprávnený uplatniť zľavu z kúpnej ceny alebo čerpať inú výhodu je možné uplatniť len jedenkrát, pokiaľ nie je na zľavovom poukaze alebo v rámci marketingovej kampane výslovne uvedené inak.

 

Článok 5 – Dodanie tovaru

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách: v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

5.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadne poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi, prípadne inej osobe doručujúcej tovar.  V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je kupujúci povinný tuto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

5.4 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch 3 pracovných dni odo dňa doručenia tovaru.

5.5 Predávajúci zasiela objednaný tovar v obale zaisťujúcom kupujúcemu diskrétnosť.

 

Článok 6 – Odstúpenie od zmluvy

6.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho (bod 1.1 VOP ), resp. e-mailom na adresu „[email protected]“. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale.

6.3 V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté.

6.4 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.5 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.6 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.8 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

6.8.1 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

6.8.2 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6.8.3 Ustanovenia čl. 6 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Článok 7 – Záruka, vady tovaru, reklamácia, spory

7.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy  elektronicky na emailovú adresu predávajúceho a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru.

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru.

7.3 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch.

7.5 Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na webe internetového obchodu alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré je spôsobené najmä:

a) používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na webovom rozhraní predajcu,

b) zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom kupujúceho.

7.6 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

7.7 Reklamácia na swisscbdpower.sk podlieha naším Reklamačným podmienkam. Pre zaslanie reklamácie je nutné vyplniť a doručiť nám reklamačný formulár spolu s reklamovaným produktom zakúpeným u nás. 

Reklamacny-formular-swisscbdpower.sk_

7.8 Ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese [email protected]. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má na základe novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

7.9 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná n-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Sťažnosť prostredníctvom platformy môže podať kupujúci žijúci v EÚ na predávajúceho so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Článok 8 – Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci poskytuje v súvislosti s kúpou tovaru v internetovom obchode swisscbdpower.sk alebo v súvislosti s registráciou do užívateľského rozhrania sa predávajúcemu svoje osobné údaje.

8.2 Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje kupujúceho, je predávajúci – Swisscbdpower, s. r. o., Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta, IČO: 53833210, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I. odd.: Sro, vložka č. 51889/T.

8.3 Spracúvanie osobných údajov kupujúceho sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8.4 Podrobnosti spracúvania osobných údajov kupujúceho, najmä kategórie spracúvaných osobných údajov, právny základ, účel a doba spracúvania ako aj práva kupujúceho sú zverejnené na https://swisscbdpower.sk/ochrana-sukromia/

8.5 Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, DIČ: 2021685985, web: https://dataprotection.gov.sk).

 

Článok 9 . – Kontrolný orgán

9.1 Kontrolným orgánom , ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho je v prípade výdaja tovaru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   E-mail: [email protected]

web: http://www.soi.sk/

 

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP sú platné a účinné dňom 01. 11. 2022. 

10.2 Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

10.3 Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č 40 / 1964 Zb., Občianskym zákonníkom.